ZARZĄDZENIE NR 6/2022

 

PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO)

„ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o.

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia cennika usług Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szamotułach
                            Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu
Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 22 grudnia 2009 r.
Repertorium A numer 7203/2009

zarządza się co następuje:

 

§1

Ustala się cennik usług Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szamotułach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§2

Cennik o którym mowa w §1 stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

Z datą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci
moc dotychczasowy
cennik ustanowiony Zarządzeniem nr 31/2021 Prezesa Zarządu z dnia 19 listopada 2021
r.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia
2022 r.

 

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 6/2022

PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług
„Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

 

 

Tabela 1.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto  [zł]

Stawka podatku

VAT

[%]

Cena

brutto

[zł]

Uwagi

 1

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

1.1

Sieć o średnicy od ø
80 do ø 400 – za odcinek do 100 mb

300,81

23

370,00

 

1.2

Sieć o średnicy od ø
80 do ø 400 – za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

500,00

23

615,00

 

2

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub
deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

2.1

Sieć o
średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek
do 100 mb

552,85

23

680,00

 

2.2

Sieć o
średnicy ø 200 i powyżej ø 200 – za odcinek
powyżej 100 mb do 1000 mb

1000,00

23

1230,00

 

3

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia
naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

60,98

23

75,00

 

3a

Rejestracja przyłącza wodociągowego

(w tym protokół,
przegląd i wpis do systemu)

142,28

23

175,00

 

3b

Rejestracja przyłącza kanalizacyjnego

(w tym protokół,
przegląd i wpis do systemu)

142,28

23

175,00

 

4

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i deszczowej:

150,41

23

185,00

Cena za 1 szt. projektu

5

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub
kanalizacyjnego:

252,03

23

310,00

 

6

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

60,98

23

75,00

 

7

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania
usługi

8

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie
należącym do Spółki – stawka za 1 godzinę:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania
usługi

9

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres
zimowy:

200,00

23

246,00

 

10

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

 10.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

150,40

23

185,00

 

 10.2

Koszt
zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów
zakupu u produenta

    11

Zakup i montaż wodomierza/podlicznika
na sieci wewnętrznej odbiorcy – fi 15 oraz – fi 20

 

 

 

 

 11.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

60,97

23

75,00

 

 11.2

koszt
zakupu materiałów (w tym wodomierz/podlicznik z modułem radiowym
i programowaniem)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów
zakupu u producenta

12

Demontaż i montaż wodomierza na żądanie klienta celem
wykonania ekspertyzy metrologicznej (w przypadku stwierdzonej sprawności
wodomierza):

200,00

23

246,00

Cena za 1 szt. plus koszt wykonania ekspertyzy
przez urząd miar

13

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

200,00

23

246,00

 

14

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów
inwestycyjnych:

200,00

23

246,00

 

15

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

200,00

23

246,00

 

16

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych:

Według kalkulacji ofertowej

17

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem
specjalistycznym WUKO:

 17.1

Stawka za 1h pracy sprzętu

351,85

8

380,00

 

 17.2

Stawka za 1km dojazdu

10,41

8

11,25

 

18

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane
do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

125,00

8

135

 

 

 

Tabela 2.

Lp.

Nazwa pojazdu lub usługi

Jednostka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka
podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)

[zł]

Uwagi

1

Samochód dostawczy
do 3,5 t:

 

 

 

 

 

1.1

Koszt
postoju przy za i wyładunku powyżej 1h

zł/godz.

60

23

73,80

 

1.2

Koszt
transportu

zł/km

5

23

6,15

2

Samochód ciężarowy
3,5 t do 6 t

 

 

 

 

 

2.1

Koszt
postoju przy za i wyładunku powyżej 1h

zł/godz.

80,00

23

98,40

 

2.2

Koszt
transportu

zł/km

6,00

23

7,38

3

Samochód
ciężarowy powyżej  6 t

 

 

 

 

 

3.1

Koszt
postoju przy za i wyładunku powyżej 1h

zł/godz.

100,00

23

123,00

 

3.2

Koszt
transportu

zł/km

7,00

23

8,61

4

Koparko
– ładowarka:

 

 

 

 

 

4.1

Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

200,00

23

246,00

 

4.2

Dojazd
do miejsca pracy

zł/km

5

23

6,15

5

Zamiatarka samojezdna
HAKO:

 

 

 

 

 

5.1

Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

400,00

8

492,00

+ opłata za odpady

5.2

Dojazd
do miejsca pracy

zł/km

4,63

8

5,00

6

Ciągnik kołowy z
jedną przyczepą:

 

 

 

 

 

6.1

Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

150,40

23

185,00

+20% z dwoma
przyczepami

7

Podnośnik koszowy
P-183:

 

 

 

 

 

7.1

Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

150,40

23

185,00

 

7.2

Dojazd
do miejsca pracy

zł/km

6,00

23

7,38

8

Minikoparka BOBCAT:

 

 

 

 

 

8.1

Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

80,00

23

98,40

 

 

8.2

Transport
koparki do miejsca pracy

zł/km

6,00

23

7,38

9

Ciągnik z kosiarką

zł/godz.

200,00

8

216,00

 

9.1

Dojazd

zł/km

4,63

8

5,00

 

10

Mikrociągnik z
kosiarką

zł/godz.

160,00

8

172,80

 

10.1

Dojazd

zł/km

3,00

8

3,24

 

11

Ciągnik z piaskarką

zł/godz.

250,00

8

270,00

 

12

Ciągnik z pługiem
do odśnieżania

zł/godz.

180,56

8

195,00

 

 

Tabela 3.

Lp.

Nazwa usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka
podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)

[zł]

Uwagi

1

Usługa piłą
łańcuchową

zł/godz.

100,00

23

123,00

 

2

Kosiarka samojezdna

zł/godz.

150

23

184,5

 

3

Kosa mechaniczna

zł/godz.

120

23

147,60

 

5

Mechaniczne
rozdrabnianie gałęzi rębakiem
do śred. 6 cm

 

 

 

 

 

 5.1 Koszt
pracy sprzętu

zł/godz.

400,00

23

492,00

z jednoosobową
obsługą

 5.2 Dojazd
do miejsca pracy

zł/km

5

23

6,15

6

Rozdrabnianie
gałęzi za m3:

 

 

 

 

 

 6.1 Rozdrabnianie
luźnych gałęzi do śred. 6 cm

zł/m3

40,65

23

50,00

 

7

Podstawienie
pojemnika

 

UWAGA: jeśli do
podstawionego pojemnika zostaną umieszczone odpady, zamawiający zobowiązany
jest uiścić również koszt ich zagospodarowania zależny od rodzaju odpadu.

7.1 Pojemnik
KP-7 / gruzownik /

 

zł/

48godz.

180

23

221,40

 

7.2 Każda
rozpoczęta  następna doba

zł/doba

30

23

36,90

KP-7, gruzownik

7.3 Pojemnik
KP-1,5

 

zł/

48godz.

60

23

73,80

 

7.4 Każda
rozpoczeta następna doba

 

zł/doba

25

23

30,75

KP-1,5

7.5 Wywóz
pojemnika

 

zł/km

5,0

23

6,15

 

8

Podstawienie
kontenera na liście (drzewa, krzewy), następnie odbiór, transport i
zagospodarowanie liści

Mg

800,00

8

864