1. Przyczepa niskopodwoziowa T 035 POM Śrem
 1. Beczka asenizacyjna ciągnikowa T 544 POMET Chojna
 1. Zamiatarka samochodowa ZMS 260 S WUKO Łódź/Star-Man
 1. Piaskarko-solarka, producent Dobrowolski
 1. Myjka Karcher
 1. Zagęszczarka brukarska
 1. Powyższy sprzęt można oglądać w Oddziale Komunalnym w Szamotułach przy ulicy Chrobrego 17b w godzinach od 8.00 do 14.00.od poniedziałku do piątku, do dnia 18 lutego 2022 r.
 2. Oferty zakupu na piśmie z proponowaną ceną netto należy składać do dnia 18 lutego 2022 r., do godz.: 14:30 w sekretariacie ZGK Spółka z o.o w Szamotułach przy ulicy Wojska Polskiego 14, lub e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl. Do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 3. Składający najkorzystniejszą ofertę cenową zakupu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Pozostali uczestnicy konkursu ofert nie będą powiadamiani o jego rozstrzygnięciu.
 4. Składający ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny ani wady ukryte zbywanego sprzętu. Kupujący nabywa sprzęt na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 6. Oferta winna zawierać:
  i. imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,
  ii. dokumenty rejestrowe: aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych niedziałających jako przedsiębiorca)
  iii. datę sporządzenia oferty,
  iv. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  v. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
  vi. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów (podatków i opłat) związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
  vii. oferowaną cenę netto.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 10:00.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika ustalonego jako nabywcę o miejscu i terminie sprzedaży. Jeśli w/w uczestnik przetargu nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od sprzedaży.
 10. Wszystkie koszty związane z nabyciem środków trwałych ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia ubezpieczenia komunikacyjnego OC (jeśli dotyczy).
 11. Wydanie środków trwałych nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 12. Kontakt: Kierownik Marek Pawlicki, tel. kom.: +48 508 100 206.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.