Uchwała w sprawie: restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotuł

 

Uchwała Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust.1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997r., Nr 9, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr XXV/219/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości przekształcenia
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę kapitałową Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się restrukturyzacji zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w sposób i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach i realizuje przekształcenie określone w ust. 2 i 3.
2. W celu wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym Gminy Szamotuły z dniem 1 stycznia 2010 r. :
a) tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach”, która przejmuje zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w zakresie dotyczącym zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Szamotuły ;
b) przekazuje się jednostce budżetowej mienie, w tym środki trwałe Gminy Szamotuły, będące dotychczas w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w postaci :
1) pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych przy ul. Lipowej 24 w Szamotułach,
2) wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych środków trwałych służących obsłudze komunalnego zasobu
lokalowego ;
c) jednostka budżetowa przejmuje należności i zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach związane z zarządzaniem i gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy Szamotuły wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ;
d) nadaje się jednostce budżetowej statut w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zakład budżetowy określony w ust. 1 przekształca się z dniem 1 stycznia 2010 r. . w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” :
a) Spółka wykonywać będzie zadania z zakresu gospodarki komunalnej, za wyjątkiem zadań przekazanych jednostce budżetowej zgodnie z treścią ust. 2 ; szczegółowy przedmiot działalności Spółki określi akt założycielski ;
b) składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę, za wyjątkiem składników przekazanych jednostce budżetowej zgodnie z treścią ust. 2 pkt c) stają się majątkiem Spółki ;
d) Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością z uwzględnieniem treści ust. 2 pkt c) ;

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
Marek Pawlicki

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/401/09 Rady MiG Szamotuły z dnia 29 września 2009 r. Statut Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

Rozdział I
Podstawa prawna działania

§1

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zwany w dalszej części niniejszego Statutu „ZKZL” działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ;
2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) ;
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§2

Siedzibą ZKZL jest miasto Szamotuły.

§3

1. ZKZL jest samodzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Szamotuły – jednostką budżetową pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły i odprowadzającą pobrane dochody na rachunek budżetu.
2. ZKZL nie posiada osobowości prawnej
3. ZKZL prowadzi działalność określoną niniejszym statutem.

Rozdział III
Przedmiot działania ZKZL

§4

1. Przedmiotem działania ZKZL jest gospodarowanie gminnymi nieruchomościami, przekazanymi na stan majątkowy ZKZL w skąd, którego wchodzą:
a) komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz budowle z nimi związane
b) nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami w których znajdują się lokale określone w pkt. a
c) nieruchomości zabudowane budynkami będące współwłasnością Gminy Szamotuły
2. Gospodarowanie zasobami wymienionymi w ust. 1 (z zastrzeżeniem ust. 3), polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, a w szczególności na:
a) ewidencjonowaniu nieruchomości, budynków, budowli i lokali oraz związanych z nimi infrastruktury,
b) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i utrzymaniu należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury,
c) reprezentowaniu Gminy we współwłasności i wspólnotach mieszkaniowych,
d) wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali,
e) wydzierżawianiu nieruchomości, na których znajdują się budynku, budowle i lokale,
f) utrzymaniu porządku na terenach administrowanych.
3. Gospodarowanie zasobem wymienionym w ust. 1 nie obejmuje zbywania lokali i nieruchomości, jednakże ZKZL zobowiązany jest współpracować w prowadzeniu tychże spraw z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Szamotuły i decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.

§5

Wielkości i zakres wykonywanych prac przez ZKZL określa corocznie Rada Miasta i Gminy Szamotuły przeznaczając na ten cel środki w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły.

Rozdział IV
Organizacja ZKZL

§6

1. ZKZL kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i GminySzamotuły.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.
3. Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników jest Kierownik.

§7

1. Kierownik kieruje ZKZL jednoosobowo i zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za działalność ZKZL.
2. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących ZKZL z zastrzeżeniem ust.3
3. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego ZKZL, Kierownik podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Szamotuły. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest odrębna zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
4. W ramach zarządzania ZKZL, Kierownik może w szczególności wydawać:
zarządzenia, pisma ogólne, regulaminy.
5. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, zasady działalności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin i schemat organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek Kierownika ZKZL.

§8

Kierownik zarządza i kieruje ZKZL przy pomocy Głównej Księgowej.

§9

1. W skład struktury organizacyjnej ZKZL wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy.
2. Podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Kierownika. Regulamin organizacyjny określa także podział zadań, kompetencji, odpowiedzialności oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ZKZL.

Rozdział V
Mienie ZKZL

§10

1. ZKZL jest wyposażony w mienie, w tym środki trwałe, określone w odpowiedniej uchwale Rady Miasta i Gminy Szamotuły.
2. ZKZL zapewnia ochronę mienia i należyte jego wykorzystanie.
3. Do mienia ZKZL stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)

Rozdział VI
Działalność ZKZL

§11

1. ZKZL prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki.

§12

ZKZL posiada własny rachunek bankowy, na który wpływają realizowane przez ZKZL dochody (przekazywane następnie na rachunek budżetu Gminy) i na który kierowane są z budżetu środki na wydatki ZKZL.

§13

ZKZL sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które przyjmowane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

§14

Odrębne przepisy określają zasady:
a) ewidencji, planowania i sprawozdawczości
b) tworzenia i wykorzystywania funduszy
c) ustalania cen na świadczenie usług

Rozdział VII
Nadzór i kontrola

§15

Nadzór nad działalnością ZKZL sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.

§16

Kontrolę nad wykorzystaniem środków, których dysponentem jest ZKZL sprawuje Kierownik.

§17

Kontrolę wewnętrzną w ZKZL sprawują: Kierownik i Główny Księgowy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§18

Zmiany i uzupełnienia statutu uchwala Rada Miasta i Gminy Szamotuły na wniosek Kierownika ZKZL zatwierdzony przez Burmistrza.