Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia

Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Szamotuły –
Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
!!!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku zawarcia umowy odnośnie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków) i wywozu nieczystości ciekłych.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.) przewiduje w art. 6 obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Takim podmiotem jest między innymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Przy czym możecie Państwo zawrzeć taką umowę z innym podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie wyżej wskazanej działalności.

Wzór umowy oraz aktualny cennik dostępne są na stronie WWW Spółki w sekcji STREFA KLIENTA oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. B. Chrobrego 17B w Szamotułach.