Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia - cennik i wzór umowy

ZARZĄDZENIE NR 12/2021


PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o.


z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie: cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach


Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 22 grudnia 2009 r. Repertorium A numer 7203/2009

zarządza się co następuje:


§1

  1. Wobec treści Uchwały nr XXVI/276/2021 Rady Miasta I Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r. w związku z Uchwałą nr XV/148/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r. ustala się cennik za usługę opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.
  2. Ustala się cennik za usługę przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków
    w Szamotułach.


§2

  1. Cennik o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 część A do niniejszego Zarządzenia.
  2. Cennik o którym mowa w §1 ust. 2 stanowi Załącznik nr 1 część B do niniejszego Zarządzenia.


§3

Z datą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie z 6 kwietnia 2018 r. nr 2/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. w sprawie cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 12/2021 PREZESA ZARZĄDU „ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o.
w sprawie cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach


CZĘŚĆ A

Cennik za opróżnianie zbiorników bezodpływowych innych niż przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły


Ilość odebranych jednorazowo ścieków ze zbiornika w m3

Cena (zł brutto)

do 1

80,00

powyżej 1 do 3

110,00

powyżej 3 do 5

140,00

powyżej 5 do 8

180,00


Cennik za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły


Usługa opróżnienia przydomowej oczyszczalni

Cena (zł brutto)

oczyszczalnia o pojemności od 0,1 m3 do 2,5 m3

260,00

oczyszczalnia o pojemności powyżej 2,5 m3

cena ustalana indywidualnie

Jeżeli zostanie zawarta umowa na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych, wysokość płaconych stawek wynikać będzie z indywidualnie zawartej umowy.

CZĘŚĆ BŹródło nieczystości ciekłych przyjętych przez zlewnię na oczyszczalni ścieków w Szamotułach

Cena z m3 (zł brutto)

przydomowe oczyszczalnie ścieków

49,00

pozostałe zbiorniki bezodpływowe

zgodnie z wydaną dla ZKG w Szamotułach Sp. z o. o. decyzją właściwego organu administracji publicznej zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków