Odbiór nieczystości płynnych i zlewnia - cennik

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o.

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie: cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach

Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 22 grudnia 2009 r. Repertorium A numer 7203/2009

zarządza się co następuje:

§1

  1. Wobec treści Uchwały nr XXVI/276/2021 Rady Miasta I Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r. w związku z Uchwałą nr XV/148/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r. ustala się cennik za usługę opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.
  2. Ustala się cennik za usługę przyjęcia nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków
    w Szamotułach.

§2

  1. Cennik o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 część A do niniejszego Zarządzenia.
  2. Cennik o którym mowa w §1 ust. 2 stanowi Załącznik nr 1 część B do niniejszego Zarządzenia.

§3

Z datą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie z 6 kwietnia 2018 r. nr 2/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. w sprawie cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

 

 

Załącznik nr 1 do
ZARZĄDZENIA NR 26/2021 PREZESA ZARZĄDU „ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o.
w sprawie cen za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyjęcia
nieczystości płynnych do zlewni w oczyszczalni ścieków w Szamotułach
obowiązujących od 1 lutego 2022 r.

CZĘŚĆ A

Cennik za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych innych niż przydomowe oczyszczalnie ścieków
na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

Ilość odebranych jednorazowo
ścieków ze zbiornika w m3

Cena (zł brutto)

do 1

90,00

powyżej 1 do 3

143,00

powyżej 3 do 5

182,00

powyżej 5 do 8

234,00

Cennik za opróżnianie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

Usługa opróżnienia przydomowej oczyszczalni

Cena (zł brutto)

oczyszczalnia o  pojemności od 0,1 m3 do
2,5 m3

260,00

oczyszczalnia o  pojemności powyżej 2,5 m3

cena ustalana
indywidualnie

Jeżeli zostanie zawarta umowa na
usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych, wysokość płaconych stawek wynikać
będzie z indywidualnie zawartej umowy.

CZĘŚĆ B

Źródło nieczystości ciekłych
przyjętych przez zlewnię na oczyszczalni ścieków w Szamotułach

Cena z m3
(zł brutto)

przydomowe oczyszczalnie
ścieków

90,00

pozostałe zbiorniki bezodpływowe

                                                                          14.50