1901

Józef Rybarczyk (1876-1955)

 

Urodził się w 1876 r. w Poznaniu, zmarł w 1955 r. w Szamotu­łach. Syn Jakuba i Marii. Miał żonę (Marię) i czworo dzieci (trzech synów i córkę). Pierwszy kierownik wodociągów szamotulskich; sprawował swoją funkcję do 1950 r., czyli przez 49 lat w bardzo niespokojnym okresie (za jego kadencji przetoczyły się przez Eu­ropę I i II wojna światowa, wybuchło powstanie wielkopolskie, rozpoczął się okres Polski Ludowej). W 1950 r. został skierowany na przymusową emeryturę w konsekwencji działań Urzędu Bez­pieczeństwa przeciwko jednemu z jego wnuków. Zapamiętano go jako człowieka prawego, uczciwego, pracowitego, oddanego swojej pracy i ludziom. Do końca życia mieszkał w po­koju na terenie wodociągów.

1950

Stefan Maćkowiak (1910-1994)

 

Urodził się w 1910 r. w Szamotułach, zmarł w 1994 r. w Szamotułach, syn Jana i Katarzyny. Z zawodu ślusarz-tokarz. miał żonę (Krystynę) i córkę. Jeszcze przed wojną zatrudniony w szamotulskich wodociągach, powrócił do pracy w 1945 r. W 1950 r. objął stanowisko kierownika po Józefie Rybarczyku i piastował je do 1954; później pracował w Szkole Zawodowej, Zakładach Młynarskich, Wytwórni Pasz Treściwych, a w latach 1960-1975 – w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunal­nych. W społeczeństwie był znany jako doskonały recytator poezji; zdobył wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych i krajowych; w młodości udzielał się w chórze, a będąc emerytem, działał w Towarzystwie Kultury Ziemi Szamotulskiej.

1954

Kazimierz Kmieciak (1911-1974)

 

Urodził się w 1911 r. w Szamotułach, zmarł w 1974 r. w Szamotu­łach; syn Jana i Stanisławy. Z żoną Janiną wychował syna i córkę. Po II wojnie światowej pracował w Urzędzie Miejskim na stanowisku sekretarza gminy. Od 1954 r. do 1972 r. był kierownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które w swoich strukturach miało także wodociągi miejskie i kanalizację. Przez dwa kolejne lata kierował oddziałem wodociągów miejskich.

1972

Bolesław Olszak

 

Był dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 1972 do 1974. Jako emeryt przeniósł się z rodziną do Torunia, gdzie zmarł. Bliższych danych personalnych nie udało się ustalić.

1974

Marian Matz

 

Urodził się w 1931 r. w Budziszewku (powiat Oborniki); mieszka w Zielonejgórze pod Obrzyckiem. Ma żonę Janinę, czterech synów i córkę. Z wykształcenia technik-rolnik; w rolnictwie pracował od 1953 r. w PGR Gałowo jako starszy specjalista ds. mechanizacji; w 1974 r. został dyrektorem Powiatowego Przedsiębiorstwa Go­spodarki Komunalnej i pelnił tę funkcję do 1980 r. Obecnie na emeryturze.

1976

Stefan Maćkowiak

 

Urodził się w 1947 r. w Szamotułach; syn Franciszka i Bolesławy. Z żoną Danutą ma dwójkę dzieci (syna i córkę). Od 1968 r. praco­wał jako kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Gałowie, potem zaś na stanowisku głównego mechanika w Miejskim Przedsiębior­stwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamotułach. Od 1976 r. do 1992 r. pełnił rolę kierownika i dyrektora tego zakła­du, po jego włączeniu w struktury Wojewódzkiego Przedsiębior­stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie Woje­wódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (Oddział w Szamotułach). W 1980 r. ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Budownictwa. Obecnie jest działaczem samorządowym, piastuje stanowisko sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

1992

Franciszek Kus

 

Urodził się w 1946 r. w Nojewie; syn Mariana i Stefanii, ma czworo dzieci (dwóch synów i dwie córki). Z wykształcenia inżynier budow­lany. W 1971 r. ukończył Politechnikę Poznańską, a w 1984 r. studia podyplomowe w zakresie budownictwa. Otrzymał odznaczenia za odbudowę zabytków. Był dyrektorem Zakładu Gospodarki Komu­nalnej w latach 1992-1994. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym „Gałopol” w Gałowie, gdzie również mieszka.

1996

Krzysztof Koczorowski

 

Urodził się w 1950 r. w Poznaniu; syn Tadeusza i Marii. Ma żonę (Re­natę) i dwoje dzieci. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądo­wego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Mieszka w Szamotułach. Pracował przy budowie huty miedzi Głogów II, później w Powiato­wym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamotułach, gdzie w 1979 r. był zastępcą dyrektora Matza. Następnie zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej (zastępca prezesa ds. inwestycji). W latach 90. podjął własną działalność gospodarczą i współpracował przy prywatyzacji majątku naro­dowego. Od 1996 do 2000 r. był dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.. Obecnie prowadzi biuro projektowe, specjalizując się w obiektach sportowych; nadzorował m.in. budowę szamotulskiej krytej pływalni.

1996

Henryk Kaniewski

 

Urodził się w 1947 r. we wsi Włochy koło Wronek jako syn Mi­kołaja i Leontyny. Z zawodu inżynier budowlany (po ukończeniu w 1980 r. Politechniki Poznańskiej). Przez 21 lat pełnił funkcję kie­rownika w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemy­słowego w Poznaniu. 10 lat był dyrektorem Spółdzielczego Przed­siębiorstwa PREBUD w Poznaniu. Stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej objął w 1998 r. i pełnił przez 6 lat.

2003

Gerard Hajgelman

 

Urodził się w 1958 r. w Poznaniu, syn Grzegorza i Stanisławy, mieszka w Poznaniu; ma żonę (Mieczysławę) i córkę. Ukończył Politechikę Poznańską (Wydział Budowy Maszyn). Przez 25 lat pracował jako starszy specjalista w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Kierował jako dyrektor Zakładem Obsługi Admini­stracji przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Był kierownikiem Rejonu Eksploatacji Budynków przy MPGM w Poznaniu. W latach 2003-2005 dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o..

2005

Witold Goszczyński

 

Urodził się w 1958 r. w Mutowie, syn Zdzisława i Alicji, ma żonę (Elżbietę) i trójkę dzieci (dwie córki i syna). Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe w zakre­sie hodowli i produkcji. Pracował na stanowiskach kierowniczych w kilku przedsiębiorstwach. Od 2005 r. jest dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2016

Renata Ogórkiewicz

Urodziła się w 1963 r. w Poznaniu. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek Prawo i Administracja, a następnie aplikację radcowską. Pracowała jako radca prawny, a od 1999 r. prowadziła Kancelarię Radcy Prawnego (do 2016 r.) obsługując głównie spółki prawa handlowego. W latach 2011-2013 pracowała również na stanowisku Dyrektora Biura w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od 2012 r. była członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Szamotułach, od listopada 2015 r. oddelegowana czasowo do pełnienia funkcji zarządzania Spółką. Od 2016 r. do czerwca 2020 r. była Prezesem Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2020

Piotr Koczorowski

Urodził się w 1951 r. w Poznaniu – polski menedżer, urzędnik państwowy i samorządowy, w 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w 1995 także podyplomowe studium rachunkowości i finansów. Uzyskał również uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz do sprawowania zarządu komisarycznego; zdał także egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

W 1975 związany ze Szkołą Oficerów Rezerwy we Wrocławiu. Następnie w 1976 pracował jako starszy referent ds. kadr w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego i od 1976 jako kierownik wydziału zatrudnienia i spraw socjalnych w urzędzie miasta i gminy Szamotuły. W 1982 został pełnomocnikiem ministra pracy, płac i spraw socjalnych ds. absolwentów szkół wyższych. Od 1985 do 1990 kierował grupą polskich pracowników w Niemieckiej Republice Demokratycznej w ramach umowy między rządami. Od 1991 kierował Wydziałem Działalności Gospodarczej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1996 do 2001 i od października 2001 do listopada 2007 kierował delegaturą Ministerstwie Skarbu Państwa w Poznaniu. Przeprowadził przekształcenia własnościowe około 150 przedsiębiorstw państwowych w tym regionie, m.in. Goplany i Herbapolu.

 

10 kwietnia 2001 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zakończył sprawowanie stanowiska 22 października tego roku, po czym powrócił do delegatury MSP. W grudniu 2007 przez dwa tygodnie pozostawał także doradcą ministra skarbu, następnie został dyrektorem Departamentu Korporacyjnego Enei w Poznaniu, a w listopadzie 2008 zasiadł w radzie nadzorczej tej spółki. W 2009 tymczasowo pełnił funkcję prezesa zarządu Enei, później szefował także Enei Oświetlenie. Znalazł się także radzie Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej i w zarządzie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

 

Kieruje Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach od lipca 2020 r.