Ceny przyjęcia 1 Mg odpadów na Składowisku Odpadów w Piotrkówku od 1.08.2020 r.

 

Lp.

 

Kod odpadu

 

Rodzaj odpadu

 

Cena netto zł

 

1 Mg

Podatek zł

 

Vat 8%

Cena brutto zł

 

1 Mg

1.

 

2.

3.

20 03 01

 

20 03 02

20 03 03

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

 

Odpady z targowisk

Odpady z oczyszczania ulic i placów

500

40,00

540

4.

 

5.

19 08 01

 

19 08 02

Skratki

 

Zawartość piaskowników

460

36,80

496,80

6.

 

20 02 03

 

Inne   odpady nieulegające biodegradacji

 

600

 

48,00

 

648,00

 

7.

 

17 03 80

 

Papa odpadowa

 

400

 

32,00

 

432,00

 

8.

 

17 01 01

 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy / rozdrobniony czysty/

 

80

6,40

86,40

9.

 

17 02 03

 

Tworzywa sztuczne

 

700

 

56,00

 

756,00

 

10.

 

11.

12.

17 09 04

 

17 02 02

17 01 07

Zmieszane odpady z budowy

 

Szkło

Zmieszane odpady z betonu, gruzu

600

48,00

648,00

13.

 

17 01 02

 

Gruz ceglany /bez innych zanieczyszczeń/

 

80

 

6,40

 

86,40

 

14.

 

17 01 82

 

Inne niesegregowane odpady

 

700

 

56,00

 

756,00

 

15.

 

19 09 01

 

Odpady stałe z wstępnej filtracji i skratki

 

560

 

44,80

 

604,80