5 czerwca 2020 roku.  Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria
Strefa klienta

Strefa klienta (10)

czwartek, 02 stycznia 2020 09:02

Odbiór odpadów - nieruchomości niezamieszkałe

Napisał

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wizytę w Biurze Obsługi Klienta (ul. B. Chrobrego 17b) i ponowne złożenie deklaracji, w której należy wskazać ilości odbiorów oraz rodzaj pojemników do odbioru w zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Przypominamy, że zadeklarowanie odbioru odpadów biodegradowalnych jest konieczne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (paragraf 4 ust. 2 pkt 4).


Odbiór odpadów - nieruchomości niezamieszkałe

CENNIK odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1 marca 2020 r.
(umowy zawarte przed tą datą muszą zostać aneksowane)

rodzaj pojemnika

koszt odbioru odpadu wg rodzaju

zmieszane

ulegające biodegradacji

szkło, papier, plastik

pojemnik lub worek 120 l *

35 zł

10 zł

15 zł

pojemnik 240 l **

70 zł

20 zł

---

pojemnik 1100 l **

250 zł

100 zł

---

kontener 1.5 m3

300 zł

150 zł

200 zł

kontener 2.2 m3 do 2.5 m3

550 zł

250 zł

300 zł

kontener 5 m3

1000 zł

750 zł

1000 zł

kontener 7 m3

1200 zł

1000 zł

1500 zł

kontener 10 m3

1500 zł

1500 zł

1800 zł

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych i ROD

 

Rodzaj odpadów

Data odbioru

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

Nieczystości z pojemników

-

-

13,27

10, 24

8, 22

12, 26

10, 24

14, 28

11,25

9, 23

13, 27

11, 22

 

Surowce wtórne

-

-

26

30

28

25

30

27

24

29

26

31

 
 

Bioodpady

-

-

6,20

3, 17

4,15

5,19

3, 17

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

 
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych i ROD
Rodzaj odpadów Data odbioru 
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Nieczystości z pojemników - - 13,27 10, 24 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 11,25 9, 23 13, 27 11, 22
Surowce wtórne - - 26 30 28 25 30 27 24 29 26 31
Bioodpady - - 6,20 3, 17 4,15 5,19 3, 17 7,21 4,18 2,16 6,20 4,18
czwartek, 05 grudnia 2019 07:56

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Napisał
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak:
- wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji
- wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
c) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu
- ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy
- realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych
- powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

NOWE TARYFY


                                                      Nowe Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
                                                                  i zbiorowego odprowadzania ścieków 
                                                      obowiązujące na terenie miasta i gminy Szamotuły 
                                                                               od 12 czerwca 2018 r.

czwartek, 04 lutego 2016 15:21

Badania wody

Autor:

Badania Wody SUW Szamotuły

SUW Szamotuly 2016 (Data 2016-02-18 Wielkość 1.88 MB)

Badania Wody SUW Kasinowo

SUW Kasinowo 2016 (Data 2016-02-18 Wielkość 805.08 KB)

Badania Wody SUW Koźle

SUW Kozle (Data 2016-02-04 Wielkość 1.89 MB)

Badania Wody SUW Krzeszkowice

SUW Krzeskowice (Data 2016-02-04 Wielkość 1.95 MB)

Badania Wody SUW Piotrkowo

SUW Piotrkowo (Data 2016-02-04 Wielkość 1.71 MB)

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej?

środa, 16 kwietnia 2014 22:35

Aktualne taryfy - 2014

Napisał

Aktualne taryfy

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 25.04.2014 r. do dnia 24.04.2015 r. na podstawie art. 24 ust. 5 b ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) obowiązują nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
czwartek, 13 stycznia 2011 18:45

Cennik wod-kan

Napisał
L.p.

Nazwa usługi

Cena netto  [PLN]

Stawka podatku

VAT  

[%]

Cena

brutto   

[PLN]

Uwagi

1

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:

1.1

Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.2

Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm

150,00

23

184,50

1.3

Przyłącze wody o średnicy rury powyżej ø 40mm

250,00

23

307,50

1.4

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.5

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury powyżej ø 40mm

150,00

23

184,50

1.6

Przyłącze kanalizacyjne przemysłowe

250,00

23

307,50

1.7

Przyłącze wykonywane przez Spółkę

bezpłatnie

1.8

Odbiór techniczny podlicznika na przyłączu (np. do ogrodu) razem z oplombowaniem

40,00

23

49,20

2

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

2.1

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek do 100 mb

250,00

23

307,50

2.2

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

450,00

23

553,50

3

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

3.1

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek do 100 mb

500,00

23

615,00

3.2

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

1000,00

23

1230,00

4

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

40,00

23

49,20

5

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej:

100,00

23

123,00

Cena za 1 szt.

6

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

200,00

23

246,00

7

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

50,00

23

61,50

8

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania w/w usługi

9

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki - stawka za 1 godzinę:

200,00

23

246,00

10

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy:

120,00

23

147,60

11

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

11.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

100,00

23

123,00

11.2

Koszt zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów zakupu

12

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza):

150

23

184,5

Cena za 1 szt. plus koszt ekspertyzy

13

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

14

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

15

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

200,00

23

246,00

16

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowokanalizacyjnych:

Według kalkulacji ofertowej

17

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym WUKO:

17.1

Stawka za 1h pracy sprzętu

240,00

8

259,20

17.2

Stawka za 1km dojazdu

6,20

8

7,00

18

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

80,00

8

86,40

19

Opłata za przyjęcie ścieków dowożonych za 1 m3

8,02

8

8,66

20

Opłata za przekroczenie ładunku CHZT, BZT5, EE za 1 kg

3,75

8

4,05

L.p.

Nazwa pojazdu lub usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Samochód dostawczy do 3,5 t:

1.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

42,00

23

51,66

1.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

1,90

23

2,34

2

Samochód ciężarowy 3,5 t do 6 t

2.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

59,00

23

72,57

2.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

2,60

23

3,20

3

Samochód ciężarowy powyżej  6 t

3.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

98,00

23

120,54

3.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

4

Koparko - ładowarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

105,00

23

129,15

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

5

Zamiatarka samochodowa STAR wykonanie usługi :

5.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

190,00

8

205,20

+ opłata za odpady

5.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

8

3,89

6

Ciągnik kołowy z jedną przyczepą:

6.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

84,00

23

103,32

+20% z dwoma przyczepami

7

Podnośnik koszowy P-183:

7.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

106,00

23

130,38

7.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,50

23

5,54

8

Samochód śmieciarka:

8.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

162,00

23

199,26

Z obsługą

8.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,00

23

4,92

9

Minikoparka BOBCAT:

9.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

55,00

23

67,65

+25 zł netto za dowóz koparki na terenie

Szamotuł

9.2

Dojazd do miejsca pracy poza terenem m.

Szamotuły (tzn. 25 zł + n x 2 zł/km = …)

zł/km

2,00

23

2,46

10

Ciągnik z kosiarką

zł/godz

110,00

8

118,80

Dojazd: 3,90 zł/km

11

Mikrociągnik z kosiarką

zł/godz

80,00

8

86,40

Dojazd: 2,50 zł/km

12

Ciągnik z zamiatarką

zł/godz

129,00

8

139,32

Dojazd: 3,90

zł/km

13

Ciągnik z piaskarką

zł/godz

129/00

8

139,32

+ koszt mieszanki

14

Ciągnik z pługiem do odśnieżania

zł/godz

110,00

8

118,80

L.p.

Nazwa usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Koszenie trawy i chwastów:

2

zł/m

0,25 ÷ 2,20

23

0,31 ÷ 2,71

Według uzgodnień

2

Koszenie pasa zieleni przy drodze:

2.1.

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,08 ÷ 0,20

23

0,10 ÷ 0,25

Według uzgodnień

2.2.

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,70

23

4,55

3

Zamiatanie ręczne:

2

zł/m

0,60 ÷ 2,00

23

0,74 ÷ 2,46

Według uzgodnień

4

Zamiatanie mechaniczne - zamiatarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,20 ÷ 0,45

    23

0,26 do

0,55

+ opłata za odpady

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

23

4,43

5

Usuwanie mechaniczne ekstremów z ulic i trawników:

zł/godz

55,00

23

59,40

+ koszt odpadów

6

Sprzedaż mieszanki piasku z solą:

zł/kg

0,49

23

0,60

Zawartość soli 25%

7

Odśnieżanie usługowe placów, chodników, parkingów:

2

zł/m

0,50 ÷ 2,00

23

0,62 ÷ 2,46

Według uzgodnień

8

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

2

zł/m

0,35 ÷ 2,00

23

0,43 ÷ 2,46

Według uzgodnień

9            

Dmuchawa spalinowa

zł/godz

50,00

23

61,50

10

Usługa piłą łańcuchową

zł/godz

60,00

23

73,80

11

Kosiarka samojezdna

zł/godz

65,00

23

79,95

12

Kosa mechaniczna

zł/godz

60,00

23

73,80

13

Rębak gałęzi:

13.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

100,00

23

123,00

z jednoosobową obsługą

13.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,90

23

4,80

 14

Rozdrabnianie gałęzi za m3:

14.1

Rozdrabnianie luźnych gałęzi do śred. 6 cm

  zł/m3

25,00

23

30,75

14.2

Rozdrabnianie gałęzi z konarami o średnicy powyżej 6 cm

zł/m3

40,00

23

49,20

15

Podstawienie pojemnika

15.1

Pojemnik KP-7 / gruzownik /

zł/48godz

 130,90 

    23

 161,00

15.2

Każda rozpoczęta  następna doba

zł/doba

   18,70

    23

   23,00

KP-7, gruzownik

15.3

Pojemnik KP-1,5

zł/48godz

   30,00

    23

   36,90

15,4

Każda rozpoczeta następna doba

zł/doba

   20,00

    23

   24,60

KP-1,5

15,5

Wywóz pojemnika

zł/km

    2,50

    23

    3,08

               

czwartek, 11 października 2012 16:18

Aktualne taryfy

Napisał

Aktualne taryfy

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 07.04.2013 r. do dnia 06.04.2014 r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) obowiązują nowe taryfy dotyczące zaopoatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wysokość cen za dostarczaną wodę i opłat stałych

L.p. Taryfa - Grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena (stawka) Jednostka miary
Netto z Vat 
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1m3 dostarczanej wody 3,58 3,87 zł/m3
2. Przemysł

Cena za 1m3 dostarczanej wody 4,77 5,15 zł/m3
3. Pozostali odbiorcy Cena za 1m3 dostarczanej wody

3,63 3,92 zł/m3
4. Opłata abonamentowa za wodę z wodomierzem* odb./m-c 5,00 5,40 zł/m-c
5. Opłata abonamentowa za wodę bez wodomierza* odb./m-c 4,16 4,49 zł/m-c
6. Opłata abonamentowa w zakresie urządzeń p.poż. (hydranty)* szt./m-c 15,00 16,20 zł/m-c

* dotyczy również odbiorców odprowadzających tylko ścieki do sieci kanalizacji miejskiej

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfa - Grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena (stawka) Jednostka miary
Netto z Vat 
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.  Gospodarstwa domowe Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 6,69 7,23 zł/m3
2.  Przemysł Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 8,19 8,85 zł/m3
3.  Pozostali odbiorcy Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 8,19 8,89 zł/m3


KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.