Taryfy

 

K O M U N I K A T

 

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 14
64 – 500 Szamotuły


"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 07.04.2013 r. do dnia 06.04.2014 r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) obowiązują nowe taryfy dotyczące zaopoatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 
 

Taryfa opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę i opłat stałych

 

                                                                                                                                                        Tabela1

L.p.

Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka

miary

Netto Brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3

dostarczonej wody

3,58

3,87

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1m3

dostarczonej wody

4,77

5,15

zł/m3

3.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1m3

dostarczonej wody

3,63

3,92

zł/m3

4.

Opłata abonamentowa za wodę z wodomierzem

odb./m-c

5,00

5,40

zł na m-c

5.

Opłata abonamentowa za wodę bez wodomierza*

odb./m-c

4,16

4,49

zł na m-c

6.

Opłata abonamentowa w zakresie urządzeń p-poż. (hydranty)

szt./m-c

15,00

16,20

zł/szt. na m-c

* dotyczy również odbiorców odprowadzających tylko ścieki do sieci kanalizacji miejskiej

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzane ścieki

Tabela 2

L.p.

Taryfowa

Grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka

miary

Netto

Brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Gospodarstwa domowe 

Cena za 1m3

odprowadzanych ścieków

6,69

7,23

zł/m3

2.

Przemysł 

Cena za 1m3

odprowadzanych ścieków

8,19

8,85

zł/m3

3.

Pozostali odbiorcy 

Cena za 1m3

odprowadzanych ścieków

8,19

8,85

zł/m3

 

Prezes Zarządu

 

góra

 

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020