ZADANIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W JRP

ZAKRES ZADAŃ KIEROWNIA JRP

 1. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO)
 2. Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowaniu i dotyczących przewidzianego dla Projektu zakresu rzeczowego, budżetu i efektu ekologicznego, procedurami kontraktowymi oraz założeniami kosztowymi, terminowymi i jakościowymi
 3. Koordynacja zadań i współpracy wszystkich uczestników Projektu, w tym Przedstawicieli Wykonawców umów na Roboty , Usługi i Dostawy Sprzętu
 4. Kierowanie, koordynowanie, nadzorowanie nad pracownikami JRP
 5. Przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności
 6. Przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu
 7. Organizacja procesu realizacji Projektu i współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu
 8. Opracowywanie i wdrażanie procedur JRP
 9. Organizowanie spotkań JRP
 10. Monitorowanie postępu prac zgodnego z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
 11. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji Projektu i zapewnienie jej archiwizacji
 12. Udział w postępowaniach przetargowych dla kontraktów na Usługi, Roboty i Dostawy
 13. Zapewnienie sprawowania właściwego nadzoru przez Inżyniera Kontraktu – zgodnie z warunkami FIDIC i podpisanego Kontraktu
 14. Zapewnienie właściwego wsparcia merytorycznego JRP, udzielanego w ramach usług Pomocy Technicznej, nadzór i monitorowanie właściwego wypełniania zobowiązań Wykonawcy Usług Pomocy Technicznej zgodnie z warunkami podpisanego Kontraktu
 15. Zarządzanie ryzykiem projektowym
 16. Współpraca z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w zakresie realizacji Projektu
 17. Zatwierdzanie oraz nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją Planu finansowania Projektu, Harmonogramu Realizacji Projektu, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Procedur Przetargowych
 18. Uzasadnianie koniecznych zmian w Projekcie i pozyskiwanie niezbędnych zatwierdzeń i akceptacji
 19. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Projektu oraz zapewnienie ciągłości finansowania Projektu w terminach i na warunkach określonych w Umowie o dofinansowaniu, Kontraktach na Roboty, Usługi i Dostawy
 20. Reprezentowanie JRP wobec innych organizacji i instytucji
 21. Nadzór nad rekrutacją, szkoleniem, oceną i rozwojem kompetencji podległych pracowników
 22. Tworzenie i kontrola realizacji planu działania JRP, delegowanie zadań podległym pracownikom
 23. Sprawdzanie poprawności i kompletności kontraktów pod kątem merytorycznym i formalnym, zatwierdzanie i zapewnienie prawidłowego trybu podpisywania umów
 24. Akceptacja wyliczeń obliczania efektu ekologicznego, monitorowanie zagrożeń osiągnięcia założonych wielkości efektu, podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia osiągnięcia efektu dla Projektu
 25. Nadzór nad spójnością, kompletnością i terminowością sprawozdawczości prowadzonej na potrzeby instytucji zewnętrznych, zatwierdzanie przygotowywanych przez Zespoły sprawozdań i raportów okresowych i końcowych

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

 1. Prowadzenie rachunkowość Projektu przy zastosowaniu systemu wyodrębnionej rachunkowości, w połączeniu z odpowiednimi numerami wydzielonych kont w systemie finansowo – księgowym programu finansowo-księgowego firmy „Tytan”, stosowanym przez Spółkę
 2. Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów rzeczowo-finansowych
 3. Sporządzanie i aktualizacja Planów finansowania Projektu oraz Planu wystąpień o środki dotacji
 4. Monitoring zgodności realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów
 5. Weryfikacja poprawności dokumentacji finansowej, weryfikacja świadectw płatności/faktur
 6. Analiza kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 7. Zapewnienie terminowej realizacji płatności
 8. Prowadzenie ewidencji operacji finansowych, faktur, zaliczek związanych z realizacją Projektu
 9. Sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno finansowym dla instytucji finansujących i kontrolnych,
 10. Przygotowywanie podstawowych danych do audytu finansowego Projektu
 11. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych
 12. Koordynowanie pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu (kredyty bankowe, pożyczki, dotacja z FS.)
 13. Zapewnianie terminowej płatności rat oraz rozliczania kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby realizacji Projektu
 14. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 15. Współpraca z Głównym Księgowym Spółki w celu zapewnienia ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem finansowania Projektu, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Projektu
 16. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zapewnienie wglądu w dokumentację związaną z realizacją Projektu uprawnionym osobom i instytucjom
 2. Organizacja obiegu korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją Projektu
 3. Organizacja, obsługa administracyjna i protokołowanie spotkań związanych z realizacją Projektu i jego zarządzaniem
 4. Gromadzenie i archiwizacja oraz udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w sposób zgodny z Procedurami JRP i obiegiem dokumentów w Spółce(w zakresie raportowania i administracji)
 5. Prowadzenie Rejestrów Udostępnionych Dokumentów związanych z realizacją Projektu
 6. Organizacja oraz nadzór nad strona internetową Projektu: przygotowywanie, kontrola i aktualizacja zawartości
 7. Organizacja oraz prowadzenie foto-archiwum z realizacji Projektu oraz archiwum efektów podejmowanych działań
 8. Opracowanie harmonogramów przetargów dla poszczególnych zadań w ramach Projektu
 9. Prowadzenie Rejestru Postępowań Przetargowych oraz Rejestru Kontraktów,
 10. Opracowanie SIWZ dla poszczególnych przetargów, a także ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania, opisu technicznego przedmiotu zamówienia
 11. Prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych w sposób przejrzysty, czytelny, zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
 12. Opracowanie wzoru umów z wykonawcami na poszczególne zadania w ramach Projektu
 13. Nadzorowanie wykonania umów przez wykonawców, w szczególności w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, składania wymaganych dokumentów w określonych ustawowo terminach zapłaty należnych odsetek karnych
 14. Utrzymywanie kontaktów z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, prowadzenie bieżącej korespondencji oraz rozmów roboczych
 15. Wykonywanie innych czynności z zakresu postępowań przetargowych i zamówień z wolnej ręki wynikających ze specyfiki Projektu
 16. Zapewnienie wymaganych przepisami prawa warunków i okresu przechowywania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień oraz umów z Wykonawcami
 17. Obsługa kontroli i audytów Projektu, obejmujących procedury i czynności związane z udzielaniem zamówień
 18. Przygotowywanie danych do raportów na potrzeby uprawnionych instytucji
 19. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania konfliktu interesów w rozumieniu przepisów prawa
 20. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 21. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

 1. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 2. Uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu
 3. Weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych
 4. Zapewnienie właściwego nadzoru i zarządzania realizacją Robót, wykonywanych w ramach usług Inżyniera Kontraktu, nadzór i monitorowanie właściwego wypełniania zobowiązań Wykonawcy Usług Inżyniera w ramach podpisanego Kontraktu
 5. Bezpośrednie prowadzenie monitoringu technicznego dla całości Projektu, kontrola i sprawozdawczość z postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktu
 6. Zatwierdzanie i prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu oraz jej udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom
 7. Weryfikacja raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie organizacyjnym, technicznym i terminowym
 8. Weryfikacja świadectw płatności i faktur wykonawców pod względem rzeczowym i technicznym oraz zgodności merytorycznej
 9. Pozyskiwanie i aktualizacja decyzji administracyjnych i pozwoleń
 10. Branie udziału w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji
 11. Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie
 12. Prowadzenie korespondencji tematycznej
 13. Udzielanie pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu
 14. Organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych kontraktem, narad technicznych z udziałem Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy
 15. Kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z: prawem budowlanym, wymogami technicznymi i jakościowymi oraz zakresem i wymogami kontraktu,
 16. Zapewnienie realizacji Robót w warunkach zgodnych z zasadami BHP
 17. Uczestniczenie w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach inwestycji realizowanych w ramach Projektu
 18. Rozwiązywanie problemów technicznych mających wpływ na czas, jakość i koszty realizacji kontraktu
 19. Uczestniczenie w rozliczeniach prowadzonych inwestycji
 20. Uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy
 21. Prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek
 22. Opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych
 23. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FORMALNEJ I MONITORINGU

 1. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 2. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości Projektu, kompletowanie wymaganych dokumentów, opracowywanie raportów i sprawozdań, organizowanie ich zatwierdzania oraz przekazywania odbiorcom końcowym (Instytucja Wdrażająca itp.)
 3. Przygotowywanie dodatkowych raportów na potrzeby uprawnionych instytucji
 4. Zapewnienie wglądu w dokumentację związaną z realizacją Projektu uprawnionym osobom i instytucjom
 5. Weryfikacja formalna raportów Inżyniera Kontraktu
 6. Opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu
 7. Organizacja i podejmowanie działań we wszystkich obszarach realizacji Projektu, zmierzających do zapewnienia zgodności działań JRP z mającymi zastosowanie wytycznymi z zakresu działań promujących Projekt
 8. przygotowywanie pism, wniosków oraz innych dokumentów zleconych przez Kierownika JRP
 9. Bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu
 10. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

RADCA PRAWNY

Radca Prawny sprawuje nadzór nad zachowaniem zgodności dokumentów z przepisami prawnymi i procedurami Unii Europejskiej oraz polskim prawem, przygotowuje analizy prawne w tym zakresie.


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020