ZADANIA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Powołana Zarządzeniem nr F.S. 1/2010 Prezesa Zarządu „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. z 28.09.2010 r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:

 • Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.

 • Reprezentowanie Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją Projektu.

 • Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów  wykonawczych (Inżynier Kontraktu), prowadzących monitoring realizacji Projektu.

 • Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.

 • Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.

 • Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar.

 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Zarządzanie dużym projektem inwestycyjnym wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i prawnej i ekonomicznej. Zostało to odzwierciedlone w strukturze JRP, która jest podzielona na:

 • stanowisko ds. obsługi formalnej i monitoringu,

 • stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej,

 • stanowisko ds. obsługi technicznej,

 • stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych,

 • radca prawny.

Bieżącą pracę  koordynuje Kierownik JRP. Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020