KONTRAKT NR 5 – PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Data podpisania umowy: 15.06.2012 r.

Wartość umowy: 11 753 869,43 zł brutto, w tym: cena bez podatku: 9 555 991 41 oraz VAT: 2 197 878,02 zł.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

CTE Carbotech Engineering S.A.

Al. Wojska Polskiego 62,

70-477 Szczecin

oraz

SKB sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

ul. Sucharskiego 49,

97-500 Radomsko


Kierownik budowy: Roman Szymański

 

 

Zakres:

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, w odniesieniu do bloków mechanicznego, biologiczno-chemicznego oczyszczania oraz bloku gospodarki osadowej, zaprojektowano:

 • likwidację istniejących obiektów:

  • punktu zlewczego ścieków dowożonych,

  • bloku biologicznego (zmianę funkcji obiektu),

  • poletka osadowego,

  • komory rozdziału przy przepompowni osadów nadmiernych i recyrkulowanych,

 • w istniejących obiektach:

  • przebudowę ciągu oczyszczania mechanicznego ścieków sanitarnych i wód opadowych, poprzez zastosowanie nowej, wysokoefektywnej kraty schodkowej i wymianę urządzeń aktualnie funkcjonującego piaskownika,

  • modernizację osadnika wtórnego polegającą na wymianie zgarniacza oraz montażu systemu wyłapywania ciał pływających,

  • wyposażenie oczyszczalni w nową prasę z zagęszczaczem mechanicznym i montaż instalacji do higienizacji osadu,

  • montaż trzech nowych dmuchaw do obsługi projektowanych komór stabilizacji tlenowej osadu; zmianę kierunku przebiegu rurociągu powietrza z istniejących dmuchaw obsługujących system napowietrzania bloku biologicznego do projektowanej komory oczyszczania biologicznego oraz wymianę jednej istniejącej dmuchawy na nową, a także wymiana obudów dwóch pozostałych dmuchaw,

  • modernizację hali dmuchaw oraz hali odwadniania osadów,

  • przebudowę pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego,

  • przebudowę istniejących zbiorników na pompownię osadów dowożonych z komorą zasuw,

  • przebudowę układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rurociągów osadu na terenie oczyszczalni,

  • budowę zbiornika retencyjnego w części obecnego bloku biologicznego z zintegrowaną pompownią umożliwiającą opróżnianie tego zbiornika,

  • budowę otwartego magazynu osadów w pozostałej części obecnego bloku biologicznego,

 • nowe obiekty:

  • automatyczną zlewnię ścieków oraz zlewnię osadów dowożonych,

  • komorę rozdziału ścieków,

  • dwa ciągi wysokoefektywnych komór biologicznego oczyszczania ścieków, w skład których wchodzą:

 • komory predenitryfikacji,

 • komory defosfatacji,

 • komory denitryfikacji,

 • komory nitryfikacji,

  • komorę rozdziału osadu,

  • komory tlenowej stabilizacji osadu,

  • magazyn zadaszony na osad ustabilizowany,

  • pompownię ciał pływających,

  • silos na wapno,

  • system automatycznego monitoringu i sterowania pracą obiektu,

  • rurociągi międzyobiektowe:

 • kanały grawitacyjne ścieków surowych,

 • rurociąg tłoczny wód deszczowych,

 • kanał grawitacyjny wód deszczowych,

 • rurociąg tłoczny ciał pływających z osadnika wtórnego,

 • rurociąg tłoczny osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

 • rurociąg tłoczny osadu ustabilizowanego,

 • rurociągi sprężonego powietrza,

 • rurociąg koagulantu,

 • wodociągi,

 • kable zasilające energetyczne,

 • kable sterownicze i sygnalizacyjne,

  • nawierzchnie dróg (z betonu asfaltowego),

  • chodniki oraz opaski chodnikowe wokół budynków (z kostki betonowej).

Planowane zakończenie robót: grudzień 2013 r.

Informacje dodatkowe:
Prace rozpoczęły się pod koniec czerwca 2012 r. i zgodnie z harmonogramem potrwają 18 miesięcy. Jest to jeden z dwóch do zrealizowania kontrakt w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły".

Obecnie funkcjonujący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną dostosowaną do usuwania związków biogennych metodą zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego z przeróbką osadów. Podejmowane działania mają na celu uzyskanie przez oczyszczalnię technicznej możliwości oczyszczania całości ścieków powstających na terenie aglomeracji Szamotuły. Prognozowane średnie obciążenie oczyszczalni po realizacji projektu szacowane jest na ponad 3390 m3/d.

Technologia nowej oczyszczalni będzie obejmować następujące procesy jednostkowe:

 • oddzielenie skratek na kracie mechanicznej schodkowej,

 • oddzielenie piasku w piaskowniku,

 • zmieszanie ścieków surowych (z ciągu oczyszczania mechanicznego), okresowo wód deszczowych oraz osadu recyrkulowanego (z osadnika wtórnego), a następnie rozdział mieszaniny osadu czynnego i ścieków za pomocą komory rozdziału na dwa odrębne ciągi oczyszczania biologicznego,

 • inicjacja procesu denitryfikacji (redukcję azotynów zawartych w osadzie recyrkulowanym do wolnego azotu) w anoksycznej komorze predenitryfikacji,

 • uwolnienie związanych biologicznie fosforanów w warunkach beztlenowych w komorze defosfatacji, do której doprowadzane są ścieki z komory predenitryfikacji,

 • biologiczne usuwanie związków azotowych w komorze denitryfikacji – biologiczna redukcja azotanów do azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych (proces prowadzony w warunkach anoksycznych, do komory denitryfikacji recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji, a ścieki z komory defosfatacji są źródłem niezbędnego węgla organicznego),

 • rozkład w komorze nitryfikacji substancji organicznych w warunkach tlenowych z jednoczesną nitryfikacją (utlenieniem azotynów do azotanów) oraz jednoczesne procesy kumulacji fosforu w osadzie biologicznym,

 • wspomaganie procesów biologicznego usuwania fosforu poprzez prowadzenie symultanicznego procesu strącania fosforanów przy pomocy dawkowanego do komór biologicznych koagulantu opartego o trzywartościowe sole metali (glinu lub żelaza),

 • sedymentacja osadów w osadniku wtórnym, po którym oczyszczone już ścieki odprowadzone są do odbiornika, a nagromadzone osady w części jako recyrkulowane zawracane do komory rozdziału ścieków i dalej do komory osadu czynnego, nadmierne natomiast kierowane są do komór stabilizacji tlenowej i dalej do stacji mechanicznego odwadniania osadu,

 • mechaniczne zagęszczanie i odwadnianie ustabilizowanego tlenowo nadmiernego osadu ściekowego,

 • higienizacja oraz częściowa humifikacja osadu realizowane przy pomocy wapna gaszonego lub palonego,

 • dalsza humifikacja osadu w procesie jego wielomiesięcznego leżakowania prowadzonego najpierw w magazynie zamkniętym, a następnie w magazynie otwartym,

 • wykorzystanie rolnicze osadu.

Galeria

 

zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2021