Cele, zakres i okres realizacji

Celem przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” jest wyposażenie mieszkańców Gminy Szamotuły w obszarze aglomeracji Szamotuły w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

  • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  • ochrona głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w obszarze przedsięwzięcia,
  • ochrona obszarów chronionych zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia, w szczególności obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000,
  • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Do realizacji w ramach projektu przyjęto następujące zadania:

  1. budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Świerkowej w Szczuczynie,
  2. przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Szamotułach,
  3. przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Szamotułach.
  4. zakup specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, specjalistycznego zestawu asenizacyjnego, koparko-ładowarki do załadunku
    i transportu osadu


Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2013 roku. W ramach projektu przewidziano kontrakty na usługi, dostawy i roboty budowlane. Kontrakty na roboty obejmują przebudowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Kontrakty na usługi obejmują zadania związane z prowadzeniem projektu.
Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2013 roku.

 

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020