Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Uchwała Nr XXXI/312/08
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 29 grudnia 2008 r

.

w sprawie : opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o..Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9/43 z poźn. zm. ) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje :

§ 1


Uchwala się stawki za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. – jednostka organizacyjna Gminy Szamotuły w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o..

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Marek Pawlicki

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020