TaryfA DLA CIEPŁA

 

Zmiana taryfy dla ciepła
"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach" Sp. z o.o.

Od odnia 01 kwietnia 2013 r. będzie obowiązywała nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2013 r. znak OPO-4210-107(10)/2012/2013/883/XI/AS. Nowa Taryfa dla Ciepła "Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Poz. 1927 z dnia 04 marca 2013 r.

 

Do pobrania: Tarfyfa dla ciepła


W części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat" punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

 

L.p. grupa odbiorców roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto   netto  
1. GS1, GS1I 96 506,92   8 042,24  
2. GS3 65 291,79   5 440,98  

 

1.2. Cena ciepła

 

L.p. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. GS1, GS1I 54,72  
2. GS3 57,70  

 

1.3. Cena nośnika ciepła

 

grupa odbiorców zł/m3
netto  
GS1, GS1I 11,01  
GS3 11,17  

 

1.4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

 

L.p. grupa odbiorców roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto   netto  
1. GS1 13 730,16   1 144,18  
2. GS1I 19 684,45   1 640,37  
3. GS3 12 492,00   1 041,00  

 

1.5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

 

L.p. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. GS1 7,34  
2. GS1I 7,94  
3. GS3 5,87  

 

Stawki opłat dla grup odbiorców: OB, OBP, GBX

 

2.1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

 

L.p. grupa odbiorców zł/MW/m-c
netto  
1. OB    7 711,06   
2. OBP    8 337,77   
3. GBX    9 591,56   

 

2.2. Stawka opłaty za ciepło

 

L.p. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. OB 70,96  
2. OBP 79,42  
3. GBX 69,20  

 


 

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z 17 października 2011 r.

O-4210-48(10 )/2011/883/X/AS

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

góra

 

 

 Nowa Tarfyfa dla ciepła

CZĘŚĆ I

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW

1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz.586, Nr 165, poz.1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208);

2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 19 października 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
 4. sprzedawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64 - 500 Szamotuły,
5. MEC Piła – Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul Kaczorka 20, 64-920 Piła, wytwórca ciepła, od którego sprzedawca kupuje ciepło
6. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
7. źródło ciepła połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
8. zamówiona moc cieplna –ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji 
9. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
10. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
11. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
12. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
13. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
14. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

 

 

góra

 

CZĘŚĆ II

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie :
a) wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/249/883/U/1/98/MM z 9 października 1998 r. wraz ze zmianami
b) przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/262/883/U/1/98/MM z 9 października 1998 r. wraz ze zmianami

 

góra

 

CZĘŚĆ III

 

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 7 grup odbiorców:

 

Lp. symbol grupy odbiorców charakterystyka grup odbiorców
1. GS1 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle (K-814) zlokalizowanym przy ul. Lipowej 68 opalanym gazem ziemnym, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy do węzłów będących własnością odbiorców i przez nich eksploatowanych
2. GS1I odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle (K-814) zlokalizowanym przy ul. Lipowej 68 opalanym gazem ziemnym, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych;
3. GS3 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle (K-803) zlokalizowanym przy ul. Obornickiej 5 opalanym gazem ziemnym, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 3 sprzedawcy do instalacji odbiorców;
4. OB odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła (K-807) opalanym olejem opałowym;
5. OBP odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle (K - 805) opalanym olejem opałowym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
6. GBX odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym (K-804, K-806, K-821)
7. GS2 odbiorcy ciepła wytwarzanego w kotłowni należacej do MEC Piła dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 2 sprzedawcy do instalacji odbiorców.

 

góra

 

CZĘŚĆ IV

 

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

 

Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców: GS1, GS1I, GS3

 

1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

 

Lp. grupa odbiorców roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto   netto  
1. GS1, GS1I 105667,74   8805,65  
2. GS3   70555,46   5879,62  

 

1.2. Cena ciepła

 

Lp. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. GS1, GS1I 49,87  
2. GS3 53,26  

 

1.3. Cena nośnika ciepła

 

grupa odbiorców zł/m3
netto  
GS1, GS1I 10,59  
GS3 10,74  

 

1.4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

 

Lp. grupa odbiorców roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto   netto  
1. GS1 12372,95   1031,08  
2. GS1I 18099,24   1508,27  
3. GS3 12279,13   1023,26  

 

1.5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

 

Lp. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. GS1 6,49  
2. GS1I 7,06  
3. GS3 5,55  

 

Stawki opłat dla grup odbiorców: OB, OBP, GBX

 

2.1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

 

L.p. grupa odbiorców zł/MW/m-c
netto  
1. OB    8933,48   
2. OBP    6924,78   
3. GBX    8560,03   

 

2.2. Stawka opłaty za ciepło

 

L.p. grupa odbiorców zł/GJ
netto  
1. OB 70,96  
2. OBP 79,42  
3. GBX 62,64  

 

Stawki opłat dla grupy odbiorców GS2

 

3.1. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

 

roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto   netto  
17800,96   1483,41  

 

3.2. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

 

zł/GJ
netto  
7,51  

 

Sprzedawca ciepła w rozliczeniach z odbiorcami grupy GS2 oprócz stawek opłat za usługi przesyłowe zawartych w taryfie, stosuje opłaty za dostarczone ciepło wg cen ustalonych przez MEC Piła:

- ceny za zamówioną moc cieplną,
- ceny ciepła,
- ceny nośnika ciepła.

 

4. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 

Średnica przyłącza [mm] Stawka opłaty netto [zł/mb]
DN 32 81,46

 

5. Wymienione w punktach 1 - 4 ceny i stawki opłat netto nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Stawka opłaty brutto będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

góra

 

CZĘŚĆ V

 

ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

 

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy ustalone zostały zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, § 12 i § 19 - § 24 rozporządzenia taryfowego.  Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z § 7 ust. 8 i § 24 rozporządzenia taryfowego.

 

góra

 

CZĘŚĆ VI

 

WARUNKI STOSOWANIA CEN i STAWEK opłat

 

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania prez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczeniu usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielenia bonifikat  przysługujących odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

góra

 

CZĘŚĆ VII

 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

 

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

3. O zmianach cen wprowadzonych przez MEC Piła sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

 

 


zaloguj©Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Szamotuły 2006 - 2020