27 stycznia 2021 roku.  Imieniny: Angela, Jan, Przybysław

logoue

ZADANIA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Powołana Zarządzeniem nr F.S. 1/2010 Prezesa Zarządu „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. z 28.09.2010 r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem

od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:
 • Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.

 • Reprezentowanie Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją Projektu.

 • Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów  wykonawczych (Inżynier Kontraktu), prowadzących monitoring realizacji Projektu.

 • Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.

 • Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.

 • Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar.

 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Zarządzanie dużym projektem inwestycyjnym wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i prawnej i ekonomicznej. Zostało to odzwierciedlone w strukturze JRP, która jest podzielona na:

 • stanowisko ds. obsługi formalnej i monitoringu,

 • stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej,

 • stanowisko ds. obsługi technicznej,

 • stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych,

 • radca prawny.

Bieżącą pracę  koordynuje Kierownik JRP. Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

SKŁAD JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

NAJWAŻNIEJSZE OSOBY W PROJEKCIE:
 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Witold Goszczyński - Prezes Zarządu "Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

tel. 61-29-218-29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca MAO

Małgorzata Mieżał

tel. 61-29-218-29 wew. 36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">księTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik JRP

Ewa Łęgosz

tel. 61-29-218-29 wew. 41,

tel. kom. 661-430-106

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych

Agata Kocik

tel. 61-29-218-29 wew. 29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. Technicznych

Janusz Manszewski

tel. Kom. 508-100-210

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. Obsługi Formalnej i Monitoringu

Jakub Kulig

tel. 61-29-218-29 wew. 41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. Obsługi Finansowo-Księgowej

Magdalena Buchholz

tel. 61-29-218-29 wew. 41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W JRP

ZAKRES ZADAŃ KIEROWNIA JRP

 1. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO)
 2. Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowaniu i dotyczących przewidzianego dla Projektu zakresu rzeczowego, budżetu i efektu ekologicznego, procedurami kontraktowymi oraz założeniami kosztowymi, terminowymi i jakościowymi
 3. Koordynacja zadań i współpracy wszystkich uczestników Projektu, w tym Przedstawicieli Wykonawców umów na Roboty , Usługi i Dostawy Sprzętu
 4. Kierowanie, koordynowanie, nadzorowanie nad pracownikami JRP
 5. Przygotowanie strategii realizacji Projektu, harmonogramów realizacji i planów płatności
 6. Przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji z przebiegu realizacji Projektu
 7. Organizacja procesu realizacji Projektu i współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu
 8. Opracowywanie i wdrażanie procedur JRP
 9. Organizowanie spotkań JRP
 10. Monitorowanie postępu prac zgodnego z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
 11. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji Projektu i zapewnienie jej archiwizacji
 12. Udział w postępowaniach przetargowych dla kontraktów na Usługi, Roboty i Dostawy
 13. Zapewnienie sprawowania właściwego nadzoru przez Inżyniera Kontraktu – zgodnie z warunkami FIDIC i podpisanego Kontraktu
 14. Zapewnienie właściwego wsparcia merytorycznego JRP, udzielanego w ramach usług Pomocy Technicznej, nadzór i monitorowanie właściwego wypełniania zobowiązań Wykonawcy Usług Pomocy Technicznej zgodnie z warunkami podpisanego Kontraktu
 15. Zarządzanie ryzykiem projektowym
 16. Współpraca z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w zakresie realizacji Projektu
 17. Zatwierdzanie oraz nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją Planu finansowania Projektu, Harmonogramu Realizacji Projektu, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Harmonogramu Procedur Przetargowych
 18. Uzasadnianie koniecznych zmian w Projekcie i pozyskiwanie niezbędnych zatwierdzeń i akceptacji
 19. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Projektu oraz zapewnienie ciągłości finansowania Projektu w terminach i na warunkach określonych w Umowie o dofinansowaniu, Kontraktach na Roboty, Usługi i Dostawy
 20. Reprezentowanie JRP wobec innych organizacji i instytucji
 21. Nadzór nad rekrutacją, szkoleniem, oceną i rozwojem kompetencji podległych pracowników
 22. Tworzenie i kontrola realizacji planu działania JRP, delegowanie zadań podległym pracownikom
 23. Sprawdzanie poprawności i kompletności kontraktów pod kątem merytorycznym i formalnym, zatwierdzanie i zapewnienie prawidłowego trybu podpisywania umów
 24. Akceptacja wyliczeń obliczania efektu ekologicznego, monitorowanie zagrożeń osiągnięcia założonych wielkości efektu, podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia osiągnięcia efektu dla Projektu
 25. Nadzór nad spójnością, kompletnością i terminowością sprawozdawczości prowadzonej na potrzeby instytucji zewnętrznych, zatwierdzanie przygotowywanych przez Zespoły sprawozdań i raportów okresowych i końcowych

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

 1. Prowadzenie rachunkowość Projektu przy zastosowaniu systemu wyodrębnionej rachunkowości, w połączeniu z odpowiednimi numerami wydzielonych kont w systemie finansowo – księgowym programu finansowo-księgowego firmy „Tytan”, stosowanym przez Spółkę
 2. Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów rzeczowo-finansowych
 3. Sporządzanie i aktualizacja Planów finansowania Projektu oraz Planu wystąpień o środki dotacji
 4. Monitoring zgodności realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów
 5. Weryfikacja poprawności dokumentacji finansowej, weryfikacja świadectw płatności/faktur
 6. Analiza kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 7. Zapewnienie terminowej realizacji płatności
 8. Prowadzenie ewidencji operacji finansowych, faktur, zaliczek związanych z realizacją Projektu
 9. Sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno finansowym dla instytucji finansujących i kontrolnych,
 10. Przygotowywanie podstawowych danych do audytu finansowego Projektu
 11. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych
 12. Koordynowanie pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu (kredyty bankowe, pożyczki, dotacja z FS.)
 13. Zapewnianie terminowej płatności rat oraz rozliczania kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby realizacji Projektu
 14. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 15. Współpraca z Głównym Księgowym Spółki w celu zapewnienia ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem finansowania Projektu, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Projektu
 16. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zapewnienie wglądu w dokumentację związaną z realizacją Projektu uprawnionym osobom i instytucjom
 2. Organizacja obiegu korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją Projektu
 3. Organizacja, obsługa administracyjna i protokołowanie spotkań związanych z realizacją Projektu i jego zarządzaniem
 4. Gromadzenie i archiwizacja oraz udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w sposób zgodny z Procedurami JRP i obiegiem dokumentów w Spółce(w zakresie raportowania i administracji)
 5. Prowadzenie Rejestrów Udostępnionych Dokumentów związanych z realizacją Projektu
 6. Organizacja oraz nadzór nad strona internetową Projektu: przygotowywanie, kontrola i aktualizacja zawartości
 7. Organizacja oraz prowadzenie foto-archiwum z realizacji Projektu oraz archiwum efektów podejmowanych działań
 8. Opracowanie harmonogramów przetargów dla poszczególnych zadań w ramach Projektu
 9. Prowadzenie Rejestru Postępowań Przetargowych oraz Rejestru Kontraktów,
 10. Opracowanie SIWZ dla poszczególnych przetargów, a także ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania, opisu technicznego przedmiotu zamówienia
 11. Prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych w sposób przejrzysty, czytelny, zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
 12. Opracowanie wzoru umów z wykonawcami na poszczególne zadania w ramach Projektu
 13. Nadzorowanie wykonania umów przez wykonawców, w szczególności w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, składania wymaganych dokumentów w określonych ustawowo terminach zapłaty należnych odsetek karnych
 14. Utrzymywanie kontaktów z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, prowadzenie bieżącej korespondencji oraz rozmów roboczych
 15. Wykonywanie innych czynności z zakresu postępowań przetargowych i zamówień z wolnej ręki wynikających ze specyfiki Projektu
 16. Zapewnienie wymaganych przepisami prawa warunków i okresu przechowywania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień oraz umów z Wykonawcami
 17. Obsługa kontroli i audytów Projektu, obejmujących procedury i czynności związane z udzielaniem zamówień
 18. Przygotowywanie danych do raportów na potrzeby uprawnionych instytucji
 19. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania konfliktu interesów w rozumieniu przepisów prawa
 20. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 21. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

 1. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 2. Uzgadnianie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu
 3. Weryfikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych
 4. Zapewnienie właściwego nadzoru i zarządzania realizacją Robót, wykonywanych w ramach usług Inżyniera Kontraktu, nadzór i monitorowanie właściwego wypełniania zobowiązań Wykonawcy Usług Inżyniera w ramach podpisanego Kontraktu
 5. Bezpośrednie prowadzenie monitoringu technicznego dla całości Projektu, kontrola i sprawozdawczość z postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktu
 6. Zatwierdzanie i prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu oraz jej udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom
 7. Weryfikacja raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie organizacyjnym, technicznym i terminowym
 8. Weryfikacja świadectw płatności i faktur wykonawców pod względem rzeczowym i technicznym oraz zgodności merytorycznej
 9. Pozyskiwanie i aktualizacja decyzji administracyjnych i pozwoleń
 10. Branie udziału w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji
 11. Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie
 12. Prowadzenie korespondencji tematycznej
 13. Udzielanie pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu
 14. Organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych kontraktem, narad technicznych z udziałem Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy
 15. Kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z: prawem budowlanym, wymogami technicznymi i jakościowymi oraz zakresem i wymogami kontraktu,
 16. Zapewnienie realizacji Robót w warunkach zgodnych z zasadami BHP
 17. Uczestniczenie w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach inwestycji realizowanych w ramach Projektu
 18. Rozwiązywanie problemów technicznych mających wpływ na czas, jakość i koszty realizacji kontraktu
 19. Uczestniczenie w rozliczeniach prowadzonych inwestycji
 20. Uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy
 21. Prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek
 22. Opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych
 23. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FORMALNEJ I MONITORINGU

 1. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie
 2. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości Projektu, kompletowanie wymaganych dokumentów, opracowywanie raportów i sprawozdań, organizowanie ich zatwierdzania oraz przekazywania odbiorcom końcowym (Instytucja Wdrażająca itp.)
 3. Przygotowywanie dodatkowych raportów na potrzeby uprawnionych instytucji
 4. Zapewnienie wglądu w dokumentację związaną z realizacją Projektu uprawnionym osobom i instytucjom
 5. Weryfikacja formalna raportów Inżyniera Kontraktu
 6. Opracowanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu
 7. Organizacja i podejmowanie działań we wszystkich obszarach realizacji Projektu, zmierzających do zapewnienia zgodności działań JRP z mającymi zastosowanie wytycznymi z zakresu działań promujących Projekt
 8. przygotowywanie pism, wniosków oraz innych dokumentów zleconych przez Kierownika JRP
 9. Bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu
 10. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP

RADCA PRAWNY

Radca Prawny sprawuje nadzór nad zachowaniem zgodności dokumentów z przepisami prawnymi i procedurami Unii Europejskiej oraz polskim prawem, przygotowuje analizy prawne w tym zakresie.

Więcej w tej kategorii: O projekcie »

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.