1 czerwca 2020 roku.  Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 14:07

Napisał 
Przetarg na sprzedaż Lublina

1.     Lublin 3322 FURGON

-         rok produkcji 1998

-         cena wywoławcza 1.500,00 zł

-         wadium: 100,00 zł

-         przebieg ok. 265 000 km

Warunki przetargu

1.    Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wymaganej wysokości, w formie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego:

Bank PKO BP SA o/Szamotuły 25 1020 4128 0000 1402 0004 6193
w terminie do 29.04.2015 r. do godziny 10:00

2.    Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

Przetarg sprzedaż
Nie otwierać przed 29.04.2015 r. godz. 10:15,
należy składać w sekretariacie „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. ,
do 29 kwietnia 2015 r. do godziny 10:00

3. Oferta winna zawierać (zgodnie z formularzem):

·   imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

·   dokumenty rejestrowe: aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie dotyczy osób fizycznych działających jako przedsiębiorca)

·   datę sporządzenia oferty,

·   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

·   oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

·   zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów( podatków i opłat) związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

·   oferowaną cenę brutto,

·   w przypadku osób fizycznych należy zamieścić klauzulę o następującej treści:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji transakcji kupna-sprzedaży ruchomego środka trwałego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

  1. Komisyjne otwarcie kopert w dniu 29.04.2015 r. o godzinie 10:15.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu. Wadium wpłacone przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte podlega natychmiastowemu zwrotowi po zamknięciu przetargu.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  4. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika ustalonego jako nabywcę o miejscu i terminie sprzedaży. Jeśli w/w uczestnik przetargu nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od sprzedaży a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Wszystkie koszty związane z nabyciem środków trwałych ponosi nabywca, nabywca zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia ubezpieczenia komunikacyjnego OC (przejęcie).
  6. Wydanie środków trwałych nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  7. Środki trwałe można oglądać w siedzibie „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o., po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  8. Kontakt: Z-ca Dyrektora Andrzej Stachowiak tel. kom.: +48 508 100 202

Archiwum

Aktualne zamówienia

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.