27 stycznia 2021 roku.  Imieniny: Angela, Jan, Przybysław

Uchwała w sprawie: restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotuł

Uchwała Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie : restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. f) i h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust.1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997r., Nr 9, z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr XXV/219/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości przekształcenia
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę kapitałową Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się restrukturyzacji zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w sposób i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach i realizuje przekształcenie określone w ust. 2 i 3.
2. W celu wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym Gminy Szamotuły z dniem 1 stycznia 2010 r. :
a) tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach”, która przejmuje zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w zakresie dotyczącym zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Szamotuły ;
b) przekazuje się jednostce budżetowej mienie, w tym środki trwałe Gminy Szamotuły, będące dotychczas w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w postaci :
1) pomieszczeń biurowych, socjalnych i warsztatowych przy ul. Lipowej 24 w Szamotułach,
2) wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych środków trwałych służących obsłudze komunalnego zasobu
lokalowego ;
c) jednostka budżetowa przejmuje należności i zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach związane z zarządzaniem i gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy Szamotuły wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ;
d) nadaje się jednostce budżetowej statut w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zakład budżetowy określony w ust. 1 przekształca się z dniem 1 stycznia 2010 r. . w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” :
a) Spółka wykonywać będzie zadania z zakresu gospodarki komunalnej, za wyjątkiem zadań przekazanych jednostce budżetowej zgodnie z treścią ust. 2 ; szczegółowy przedmiot działalności Spółki określi akt założycielski ;
b) składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę, za wyjątkiem składników przekazanych jednostce budżetowej zgodnie z treścią ust. 2 pkt c) stają się majątkiem Spółki ;
d) Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością z uwzględnieniem treści ust. 2 pkt c) ;

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
Marek Pawlicki

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/401/09 Rady MiG Szamotuły z dnia 29 września 2009 r. Statut Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

Rozdział I
Podstawa prawna działania

§1

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zwany w dalszej części niniejszego Statutu „ZKZL” działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ;
2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) ;
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§2

Siedzibą ZKZL jest miasto Szamotuły.

§3

1. ZKZL jest samodzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Szamotuły – jednostką budżetową pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły i odprowadzającą pobrane dochody na rachunek budżetu.
2. ZKZL nie posiada osobowości prawnej
3. ZKZL prowadzi działalność określoną niniejszym statutem.

Rozdział III
Przedmiot działania ZKZL

§4

1. Przedmiotem działania ZKZL jest gospodarowanie gminnymi nieruchomościami, przekazanymi na stan majątkowy ZKZL w skąd, którego wchodzą:
a) komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz budowle z nimi związane
b) nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami w których znajdują się lokale określone w pkt. a
c) nieruchomości zabudowane budynkami będące współwłasnością Gminy Szamotuły
2. Gospodarowanie zasobami wymienionymi w ust. 1 (z zastrzeżeniem ust. 3), polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, a w szczególności na:
a) ewidencjonowaniu nieruchomości, budynków, budowli i lokali oraz związanych z nimi infrastruktury,
b) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i utrzymaniu należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury,
c) reprezentowaniu Gminy we współwłasności i wspólnotach mieszkaniowych,
d) wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali,
e) wydzierżawianiu nieruchomości, na których znajdują się budynku, budowle i lokale,
f) utrzymaniu porządku na terenach administrowanych.
3. Gospodarowanie zasobem wymienionym w ust. 1 nie obejmuje zbywania lokali i nieruchomości, jednakże ZKZL zobowiązany jest współpracować w prowadzeniu tychże spraw z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Szamotuły i decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.

§5

Wielkości i zakres wykonywanych prac przez ZKZL określa corocznie Rada Miasta i Gminy Szamotuły przeznaczając na ten cel środki w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły.

Rozdział IV
Organizacja ZKZL

§6

1. ZKZL kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i GminySzamotuły.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.
3. Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników jest Kierownik.

§7

1. Kierownik kieruje ZKZL jednoosobowo i zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za działalność ZKZL.
2. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących ZKZL z zastrzeżeniem ust.3
3. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego ZKZL, Kierownik podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Szamotuły. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest odrębna zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
4. W ramach zarządzania ZKZL, Kierownik może w szczególności wydawać:
zarządzenia, pisma ogólne, regulaminy.
5. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, zasady działalności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin i schemat organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek Kierownika ZKZL.

§8

Kierownik zarządza i kieruje ZKZL przy pomocy Głównej Księgowej.

§9

1. W skład struktury organizacyjnej ZKZL wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy.
2. Podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Kierownika. Regulamin organizacyjny określa także podział zadań, kompetencji, odpowiedzialności oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ZKZL.

Rozdział V
Mienie ZKZL

§10

1. ZKZL jest wyposażony w mienie, w tym środki trwałe, określone w odpowiedniej uchwale Rady Miasta i Gminy Szamotuły.
2. ZKZL zapewnia ochronę mienia i należyte jego wykorzystanie.
3. Do mienia ZKZL stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)

Rozdział VI
Działalność ZKZL

§11

1. ZKZL prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki.

§12

ZKZL posiada własny rachunek bankowy, na który wpływają realizowane przez ZKZL dochody (przekazywane następnie na rachunek budżetu Gminy) i na który kierowane są z budżetu środki na wydatki ZKZL.

§13

ZKZL sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które przyjmowane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

§14

Odrębne przepisy określają zasady:
a) ewidencji, planowania i sprawozdawczości
b) tworzenia i wykorzystywania funduszy
c) ustalania cen na świadczenie usług

Rozdział VII
Nadzór i kontrola

§15

Nadzór nad działalnością ZKZL sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.

§16

Kontrolę nad wykorzystaniem środków, których dysponentem jest ZKZL sprawuje Kierownik.

§17

Kontrolę wewnętrzną w ZKZL sprawują: Kierownik i Główny Księgowy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§18

Zmiany i uzupełnienia statutu uchwala Rada Miasta i Gminy Szamotuły na wniosek Kierownika ZKZL zatwierdzony przez Burmistrza.

Uchwała w sprawie opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczonych przez "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

 Uchwała Nr XXXI/312/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie : opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9/43 z poźn. zm. ) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się stawki za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. – jednostka organizacyjna Gminy Szamotuły w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
Marek Pawlicki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała nr XXXIX/263/06
Rady Miasta i Gminy w Szamotułach z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., Nr 72, poz. 747 ze zm.) uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, w tym prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3) ustawy,
3) zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Oddział Wodociągów i Kanalizacji, o którym mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy,
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6) - uchylony
7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
8) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład w Szamotułach oraz obowiązki Zakładu i Odbiorcy warunkujące jego utrzymanie.

§ 3

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić :

1) zdolności dostawcze przyłącza wody zapewniające dostawę wody w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPa na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową.

2) przepustowość przyłącza zapewniającego odprowadzanie określonej w umowie ilości ścieków.

3) jakość dostarczonej wody, którą spełniają określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków.

§ 4

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności zakładu w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego.

2) realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków.

3) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

4) natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

5) nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

6) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

7) w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, jego obowiązkiem jest utrzymywanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Zakład.

8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

9) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilających z tych ujęć, w stopniu uniemożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

10)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci.

11)  umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Zakładu po okazaniu stosownych dokumentów, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu i zawartej umowy.

12)  odbiorca nie może dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3m oraz 5m nad przyłączami kanalizacyjnymi - Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Zakład w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast możliwość dochodzenia odszkodowań przez Zakład w wyniku spowodowanych niedotrzymaniem  tego warunku, uszkodzeń należących do niego urządzeń.

13)  odbiorca nie może przemieszczać wodomierza, zakłócać jego funkcjonowania, zrywać umieszczonej na nim plomby oraz wykorzystywać instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 5

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem, a Odbiorcą usług.

§ 6

Zakład jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7

1. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące :

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń

3) praw i obowiązków stron umowy

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym warunków wypowiedzenia

2. Dokumenty, o których mowa w § 4 pkt. 11 stanowią : legitymacja i upoważnienie podpisane przez dyrektora Zakładu określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości dla odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonania prac konserwacyjno - remontowych oraz kontrolę czy korzystanie z usług jest zgodne z warunkami regulaminu i zawartej umowy.

§ 8

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki lub z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10

1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Zakład zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali, o których mowa w § 8 i 9 jeżeli :

1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z zakładem, określony w warunkach technicznych

2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zakładem odnośnie ich typu

3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy

4) wnioskodawca i Zakład ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali

5) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych

2. Za osobę korzystającą z lokalu, o której mowa w ust. 1 uważa się osobę, która posiada ważny tytuł prawny do korzystania z lokalu, a także osobę, która tytuł prawny do korzystania z lokalu utraciła.

§ 11

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów wykonanych w ramach realizacji przyłączy prac budowlano - montażowych.

§ 12

Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej.

Eksploatacja i utrzymanie instalacji wewnętrznej wraz z zaworem za wodomierzem należy do obowiązków Odbiorcy.

§ 13

W przypadku zmiany odbiorcy usług (właściciela, dzierżawcy) nieruchomości, dotychczasowy odbiorca ma obowiązek zawiadomić Zakład o powyższym fakcie, wskazać następcę prawnego i rozliczyć z Zakładem należności za wodę i ścieki. W przypadku nie dotrzymania obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym odbiorca ma obowiązek ponoszenia opłat za wodę i ścieki do czasu wskazania następcy prawnego.

§ 14

Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane zgodnie z przepisami ustawy przez Zakład i zatwierdzane uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 15

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawarciu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług określających charakterystyką zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

§ 16

 - uchylony

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 17

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą :

1)   rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,

2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,

3) w razie braku urządzeń pomiarowych ilości odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

4) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, koszt legalizacji i utrzymania dodatkowego wodomierza obciąża Odbiorcę,

5) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 18

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy :

1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze,

2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,

3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona naliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 19

Ilościowe rozliczenie za wodę :

1) pobraną z ulicznych studni, zdrojów ulicznych,

2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

jest określane w drodze porozumienia pomiędzy Zakładem, a Urzędem Miasta i Gminy.

§ 20

Ustala się jednomiesięczny okres obrachunkowy. W uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach opłaty od Odbiorców mogą być pobierane co dwa miesiące lub raz na kwartał.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 21

1. Realizację budowy przyłącza do sieci, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład, a urządzenia pomiarowego - Odbiorca usług.

3. Zakład jest zobowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

§ 22

Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

1) w przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego w momencie realizacji przyłącza plan rozwoju i realizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt po wcześniejszym uzgodnieniu w  umowie o przyłączeniu z Zakładem warunków technicznych oraz warunków ich odpłatnego przekazania Urzędowi Miasta i Gminy.

2) realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granic nieruchomości, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego dla ścieków, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a urządzenia pomiarowego dla ścieków Odbiorca usług.

§ 23

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Zakładu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prywatnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyki zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających ),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

8) Wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 24

1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci

           powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Zakład jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 25

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §23 i §24, wraz z kompletem załączników wydaje dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Zakład w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w §23 i §24, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust.1 powinien, co najmniej:

1)   wskazać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2)   określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3)   określać maksymalna ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4)   zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5)   wskazać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 2 lata.

3. Dokument, o którym mowa w ust.1 może określać:

1)   parametry techniczne przyłącza,

2)   miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobranej wody, urządzenia pomiarowe do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie doprowadza się ścieków do kanalizacji.

4. Za wydanie  "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", Zakład pobiera wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem usług.

§ 26

- uchylony

§ 27

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót. Zakład pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Zakład sporządza na własny koszt i przekłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przekłada Zakładowi odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Zakład doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

4. Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia  kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w  ust. 3 .

§ 28

1.Warunkiem zawarcia umowy jest sprawdzenia poprawności przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 2. Za sprawdzenie poprawności wykonania przyłącza Zakład pobiera wynagrodzenie zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem.

§ 29

Umowa o przyłączenie w szczególności określa :

1) strony zawierające umowę,

2) zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac związanych

z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,

3) sposoby koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli

dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4) terminy :

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza

5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

7) inne ustalenia w uzasadnionych przypadkach, np. określonych w § 22 pkt. 1.

§ 30

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzone przez strony w    protokółach, których wzory określa Zakład.

ROZDZIAŁ VI

Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 31

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i doprowadzania ścieków (analiza techniczna).

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 32

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

1) w Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

       a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

       b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

       c) w regulamin świadczenia usług,

2) w Zakładzie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w :

       a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

       b) regulamin świadczenia usług.

ROZDZIAŁ VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i nieodpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz obowiązków odbiorcy a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 33

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2. - uchylony

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Zakładu a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 34

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia jego termin nie dłuższy niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

2. Wynik prób i odbiorów, o których mowa w ust.2 są potwierdzone przez strony w sporządzonych protokołach.

§ 35

Wzory zgłoszeń odbioru oraz protokołu odbioru określa Zakład.

§ 36

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zwierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej :

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość,

    elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

§ 37

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zostało wykonane niezgodnie z

    ustaleniami ( warunki techniczne, projekt ),

b) odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po

    dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach

    prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia

    pomiarowego,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzania ścieków,

    to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo

    pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Zakład, który odciął dostawę wody jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Zakład o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Miasta i Gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

4. Za wyłączenie i ponowne włączenie dostawy wody Zakład pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 38

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy powstanie zagrożenie obniżania poziomu  świadczonych usług Zakład może okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków, do czasu usunięcia przez właściciela przyłącza powstałego zagrożenia. W przypadku odcięcia dopływu wody Zakład udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 39

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i doprowadzenie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

1. udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

a) 12 godzin- na telefoniczne żądanie odbiorców określenia przewidywanego

    terminu usunięcia zakłóceń w  świadczeniu usługi,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

c) 14 dni- na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające

           przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 40

Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 41

1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Zakładu, listem poleconym i rozpatrywane są przez Dyrekcję Zakładu.

3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 42

1. Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane :

- brakiem wody na ujęciu,

- niezawinionym przez Zakład zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

- potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

- koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w  wodę i kanalizacji,

- uszkodzeniem instalacji odbiorczej, grożącej niebezpieczeństwem,

- przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Zakład winien zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

§ 43

W przypadku, gdy w wyniku niedotrzymania z powodu zaniedbań Zakładu określonych w umowie, wymienionych w §3, wskaźników poziomu usług, Odbiorca usług ponosi straty, Zakład w pełni je zrekompensuje, po ich wcześniejszym udokumentowaniu.

ROZDZIAŁ VIII

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 44

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 45

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Zakładem i jednostką straży pożarnej.

§ 46

- uchylony

§ 47

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umowie ustalonych okresach.

§ 48

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Zakładowi informacje o ilości wody pobranej.

§ 49

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża gminę.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 50

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała nr XLV/408/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 sierpnia 2002 r.

§ 51

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 52

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.